قابل توجه داوران محترم نشریه

با سلام و عرض احترام؛

خواهشمند است با توجه به اطلاع رسانی که به پست الکترونیک شما ارسال شده است، وارد صفحه شخصی خود در سامانه نشریات شوید و مقالات ارسالی را ارزیابی فرموده و نتیجه ارزیابی را از طریق همین سامانه با مدنظر داشتن موارد زیر و برابر فرم تنظیمی در سامانه ارسال فرمایید:

1- همسو بودن موضوع، محتوا و نتایج تحقیق با اهداف فصلنامه؛

2- تبیین رویکردها و راهبردهای مرتبط با مطالعات تاریخ انتظامی؛

3- ایجاد بستر و زمینه های تبیین، تولید و نشر تاریخ انتظامی؛

4- توجه به ساختار شکلی – محتوایی نشریه.

داوران شماره 24- بهار 99

- دکتر نوذر امین صارمی (دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین) 

- دکتر رضا بیگدلو (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر جهانبخش ثواقب ( استاد تاریخ دانشگاه لرستان)

- دکتر فرهاد دشتکی نیا( استادیار تاریخ دانشگاه باهنر کرمان)

- دکتر هوشنگ خسرو بیگی (دانشیار تاریخ دانشگاه پیام نور تهران)

- دکتر ابوذر خسروی (استادیار تاریخ دانشگاه سلمان فارسی کازرون)

- دکتر ابوالفضل رضوی (دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی)

- دکتر حسن مجربی (استادیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر محمد نایب پور (دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

داوران شماره 25- تابستان 99

- دکتر محمد احمدآبادی (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر نسرین اصلانی (دکترای فرهنگ و زبان های باستانی)

- دکتر رضا بیگدلو (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر ابوذر خسروی (استادیار تاریخ دانشگاه سلمان فارسی کازرون)

- دکتر فرهاد دشتکی نیا (استادیار تاریخ دانشگاه باهنر کرمان)

- دکتر ابوالفضل رضوی ( دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی)

- دکتر علی شهوند (دکترای تاریخ) 

- دکتر حسن مجربی (استادیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

داوران شماره 26- پاییز 99

- دکتر محمد احمدآبادی ( استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر نوذر امین صارمی ( دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر نسرین اصلانی ( دکترای فرهنگ و زبان های باستانی)

- دکتر رضا بیگدلو ( استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر جهانبخش ثواقب( استاد تاریخ دانشگاه لرستان)

- دکتر محمد امیر شیخ نوری( استاد تاریخ دانشگاه الزهرا)

- دکتر محمد نایب پور (دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

داوران شماره 27- زمستان 99

- دکتر محمد احمدآبادی (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر نوذر امین صارمی (دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر رضا بیگدلو (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر جهانبخش ثواقب (استاد تاریخ دانشگاه لرستان)

- دکتر ابوذر خسروی (استادیار تاریخ دانشگاه سلمان فارسی کازرون)

- دکتر ابوالفضل رضوی ( دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی)

- دکتر حسن مجربی (استادیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

داوران شماره 28- بهار 1400

- دکتر محمدمهدی اسماعیلی (استادیار فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)

- دکتر نسرین اصلانی ( دکترای فرهنگ و زبان های باستانی)

- دکتر نوذر امین صارمی ( دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر رضا بیگدلو ( استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر ابوذر خسروی (استادیار تاریخ دانشگاه سلمان فارسی کازرون)

- دکتر مسعود دادبخش ( دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی)

- دکتر ابوالفضل رضوی ( دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی)

- دکتر محمد امیر شیخ نوری( استاد تاریخ دانشگاه الزهرا)

- دکتر حسن مجربی (استادیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر محمد نایب پور (دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین)

 

داوران شماره 29- تابستان 1400

- دکتر محمداحمدآبادی (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر نوذر امین صارمی (دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین)

- دکتر رضا بیگدلو (استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)

- دکتر جهانبخش ثواقب( استاد تاریخ دانشگاه لرستان)

- دکتر محمد جعفر چمنکار (دانشیار تاریخ دانشگاه اررومیه)

- دکتر مسعود دادبخش (دکترای تاریخ ایران دوره اسلامی )

- دکتر ابوالفضل رضوی( دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی)

- دکتر محمد امیر شیخ نوری( استاد تاریخ دانشگاه الزهرا)

- دکتر حسن مجربی( استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی)