تمامی مقالات باید از طریق سامانه نشریات ناجا و مطابق با اهداف و ضوابط درج شده ارسال گردند و پس از طرح در جلسه هیئت تحریریه ، پذیرش داوران و اعمال اصلاحات داوران توسط نویسنده، مقاله نهایی شده برای چاپ در فصلنامه پذیرفته می شود. مراحل مطابق با نمودار زیر انجام می شود: