اعضای محترم هیئت تحریریه باید در نظر داشته باشند که مقالات ارسالی :

1- حتما با رویکرد انتظامی تالیف شده باشد.

2- در راستای انتشار تاریخ جامع تحولات نیروی انتظامی نوشته شده باشد.

3- با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی نوشته شده باشد.

4- رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت را اشاعه دهد.

5- فرهنگ سند پژوهی را در فرایند تدوین مقاله اشاعه نماید.

6- قوانین و ساختار نگارش مقالات در فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی را رعایت شده باشد.


سردبیر


محمد امیر شیخ نوری سردبیر فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- استاد دانشگاه الزهرا- تهران

دکترای تاریخ

 • motaleat.tarikhgmail.com

مدیر مسئول


رضا بیگدلو مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای تاریخ و استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

 • bigdelorgmail.com

مدیر اجرایی


نسرین اصلانی مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی

دکترای تاریخ

 • motaleat.tarikhgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمد امیر شیخ نوری استاد دانشگاه الزهرا

دکترای تاریخ

 • motaleat.tarikhgmail.com
 • 02181886048

اعضای هیات تحریریه


داوود اصفهانیان استاد بازنشسته دانشگاه تبریز

دکترای تاریخ

 • d.esfehaniangmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکترای تاریخ

 • hoabadianyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکترای تاریخ

 • sepehran55gmail.com

اعضای هیات تحریریه


جهانبخش ثواقب استاد تاریخ دانشگاه لرستان

دکترای تاریخ

 • jahan_savaghebyahoo.com
 • 02181886048

اعضای هیات تحریریه


اکبر وروایی استاد حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

دکترای حقوق

 • dr.varvaeigmail.com

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل رضوی دانشیار تاریخ دانشگاه خوارزمی

دکترای تاریخ

 • razavi_eduyahoo.com
 • 02181886048

اعضای هیات تحریریه


محمد نایب پور دانشیار تاریخ دانشگاه علوم انتظامی امین

دکترای تاریخ

 • nayebpourgmail.com
 • 02181886048

اعضای هیات تحریریه


نوذر امین صارمی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکترای جامعه شناسی

 • naminsaremigmail.com
 • 02181886048

اعضای مشورتی هیات تحریریه


رضا بیگدلو استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

دکترای تاریخ

 • bigdelorgmail.com
 • 02181886048

اعضای مشورتی هیات تحریریه


حسن مجربی استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکترای تاریخ ایران اسلامی

 • mojarabi398gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


محمد احمدآبادی استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

دکترای تاریخ

 • mahmadabadi1353gmail.com

ویراستار ارشد


رضا بیگدلو ویراستار فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی

دکترای تاریخ

 • bigdelorgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


نسرین اصلانی دکترای تخصصی- دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

فرهنگ و زبان های باستانی

 • nasrin_aslaaniyahoo.com

ویراستار انگلیسی


مهدی جاوید ویراستار انگلیسی

 • mjavid57yahoo.com
 • 02181886048

صفحه آرا


ایوب صادقی صفحه آرا

;کارشناس کامپیوتر- نرم افزار

 • sadeghi_a1389yahoo.com