- انتشار تاریخ جامع تحولات نیروهای انتظامی

- اشاعه فرهنگ سندپژوهی با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی

- ترویج مطالعات تاریخی در قلمرو علوم خاص انتظامی از دوران باستان تا معاصر بر پایه اسناد و مدارک موجود 

- اشاعه رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت بر پایه مدل های جدید

- ارتقای توأم سطح دانش نظری و عملی در گستره تاریخ انتظامی   

- ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و محققین

- ایجاد بستر مناسب برای تبادل افکار و  نتایج پژوهش‌های علمی میان دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران