درباره فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

فرمت:  الکترونیکی

شاپای چاپی: 3637-2383

قابل دسترسی از: osra.jrl.police.ir, magiran.com, noormags.ir,isc.gov.ir, sid.ir

درصد پذیرش مقالات: 53%

وضعیت چاپ: الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: تاریخ انتظامی

هزینه چاپ مقاله: رایگان

نوع مجله: علمی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

نمایه شده: بلی

زمان داوری:  حداکثر دو ماه

نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

اهداف فصلنامه:

1)انتشار تاریخ جامع تحولات نیروهای انتظامی ؛

2)اشاعه فرهنگ سند پژوهی با هدف تقویت و تحکیم مبانی نظری تاریخ انتظامی ؛

3)ترویج مطالعات تاریخی در قلمرو علوم خاص انتظامی بر پایه اسناد و مدارک موجود؛

4)اشاعه رویکردهای نو در تدوین تاریخ نظم و امنیت بر پایه مدل های جدید.