نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته مقطع دکترای رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مهم‌ترین بحران‌های جامعه ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه (1300-1289 ش.) عدم امنیت در کشور بود. این مسئله سبب شد که وقتی رضاخان در جریان کودتای 1299 ش. قدرت را قبضه کرد، برقراری امنیت پایدار، به خواسته اصلی جامعه ایران و اولویت اول برنامه‌های او تبدیل شود. در این میان گروهی از سیاستمداران با انتشار مطبوعات مختلف به ترغیب و حمایت از رضاشاه برای تحقق این هدف مهم اقدام کردند. یکی از این مطبوعات، مجله آینده به مدیریت محمود افشار بود. مقاله حاضر درصدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که گفتمان مجله آینده به مقوله امنیت دارای چه رویکردی بوده است؟ به نظر می‌رسد گردانندگان مجله آینده ایجاد و برقراری امنیت را بستر و ضامن اصلی هرگونه پیشرفت و نوسازی ایران می‌دانستند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مجله آینده با طرح برنامه‌ها و راهکارهایی همچون تشکیل دولت مقتدر مرکزی، سرکوب گردن‌کشان و اخلال‌گران امنیت داخلی، حفظ تمامیت ارضی ایران از خطرات خارجی و ایجاد امنیت قضایی، نقش مهمی در ترغیب، حمایت و عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات دولت پهلوی اول در جهت برقراری امنیت در جامعه ایران داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها

 • آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۹)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.##
 • افشار، محمود (2536)، آینده، ج 1 و 2، چاپ سوم، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار. ##
 • آینده (1304) مقدمه، سال اول، شماره اول. ##
 • آینده (1304)، وحدت ملی ایران، شماره ۱، سال اول. ##
 • آینده (1304)، ارکان اربعه، شماره ۱، سال اول. ##
 • آینده (1305)، سیاست و اقتصاد، شماره ۸، سال اول. ##
 • آینده (1305)، امنیت قضایی، شماره ۱۰، سال اول. ##
 • آینده (1305)، امنیت قضایی، شماره ۸، سال اول. ##
 • آینده (1304)، گذشته، امروز و آینده، شماره اول سال اول. ##
 • آینده (1305)، مسئله ملیت و وحدت ملی، شماره ۲۰، سال دوم. ##
 • آینده (1304)، سپاه و سیاست، شماره اول، سال اول. ##
 • آینده (1304)، غائله خوزستان، شماره اول، سال اول،##
 • آینده (1304)، سرکشی ترکمان، شماره اول، سال اول. ##
 • آینده (1304)، شورش کردهای عثمانی، شماره اول، سال اول. ##
 • آینده (1305)، خطرات سیاسی، شماره ۲۳، سال دوم،##
 • ایران، سال دوم، شماره 254، 10 رمضان 1336: 1##
 • بشیر، حسن (1384)، تحلیل گفتمان دریچه‌ای برای کشف ناگفته‌ها، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. ##
 • بارت، رولان (1387)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمه محمد راغب، تهران: فرهنگ صبا. ##
 • خدری زاده، علی‌اکبر و همکارانش، (۱۳۹۰)، چگونه بازتاب اندیشه نوسازی در مجله آینده (۱۳۰۶_ ۱۳۰۴)، نشریه مسکویه، شماره ۱۷ از ۶۲ _ ۳۷، سال ۶. ##
 • حقیقت، سید صادق (1387)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: دانشگاه مفید. ##
 • عاقلی، باقر (۱۳۸۰)، شرح‌ حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج ۱، تهران: نشر کمال. ##
 • عضدانلو، حمید (1380)، گفتمان و جامعه، تهران: نشر نی. ##
 • کسرایی، محمد سالار؛ شیرازی، علی پوزش (1388)، «نظریه لاکلا و موفه ابزاری کارآمد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 11، 360-339. ##
 • کاتم، ریچارد (1371)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر. ##
 • لاکلاو، ارنستو؛ موفه، شانتال (1393)، هژمونی و استراتژی سوسیالیستی، ترجمه محمد رضایی، تهران: ثالث. ##
 • ملایی، توانی، علیرضا (۱۳۸۱)، مشروطه و جمهوری، تهران: نشر گسترده. ##
 • معظم پور، اسماعیل (1383)، نقد و بررسی ناسیونالیسم تجددخواه در عصر رضاشاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ##
 • ملک‌زاده، الهام و دیگران (1392)، جنگ جهانی اول و دوم در ایران به روایت اسناد، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی. ##
 • موفه، شانتال (1391)، درباره امر سیاسی، ترجمه منصور انصاری، تهران: رخداد نو، نوبهار، سال چهارم، شماره 63، 24 رمضان 1333: 3##
 • یورگنسن، ماریان، فیلیپس لوئیز (1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی. ##
 • یارمحمدی، لطف الله (1387)، گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی، تهران: هرمس. ##
 • Laclau, E. and Mouffe, C., (1985) Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics Verso, London (https://doi.org/10.1177/072551368701600118). ##
 • Laclau, E. and miuffe, (2002), recasting Marxism, in: james martin, Antonio Gramsci, Critical Assesment of Leading political philosophers, London: Routledge. ##