نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی دانشکده ادبیات دانشجوی ارشد تاریخ انقلاب اسلامی

2 مدیرگروه عملیات دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

چکیده

تأمین امنیت آن‌هم از نوع امنیت اجتماعی در جوامع انسانی از سوی دولت‌ها به‌طور خاص از الزامات اکثر آنها می‌باشد، دولت پهلوی دوم بعد از تبعید رضاشاه و شروع عصر جدید حکومتی، درپی آن بود که تا به موضوع امنیت اجتماعی توجه خاصی نشان دهد. هدف این تحقیق توصیف و تحلیل امنیت اجتماعی در عصر پهلوی دوم است که به روش کیفی از نوع تاریخی و تحلیلی انجام و با مطالعه منابع کتابخانه‌ای به توصیف و تحلیل این سؤال می‌پردازد که با توجه به سیاست‌های: اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره پهلوی دوم، امنیت اجتماعی در جامعه آن زمان چگونه بوده است؟ یافته‌های تحقیق حاکی است که در این دوره بیشتر از عصر رضاشاه به دنبال غرب‌زدگی و تبعیت از دولت‌های بیگانه خصوصاً اجرای خواست ‌های دولت آمریکا و انگلیس نظیر تصویب لایحه کاپیتولاسیون باهدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران و اجرای اصلاحات اراضی در این دوره حاصلی جزء مهاجرت به شهرها، بیکاری، فقر و افزایش حاشیه‌نشینی را به دنبال نداشت. سایر کارکردهای غلط نظیر: غرب‌زدگی فاحش، آزادی غیرمعقول و غیر اسلامی در میان زنان، دین‌ستیزی و تخریب هویت دینی و فرهنگی، رواج و مصرف مواد مخدر، نبود دکترین امنیت ملی مستقلی منطبق با ویژگی‌های اسلامی و اجتماعی آن زمان و عدم توانایی در تأمین نیازهای امنیتی ازجمله امنیت اجتماعی به بحران مشروعیت، احساس عدم امنیت (ناامنی) بی‌اعتمادی و بدبینی سیاسی در مردم در آن زمان مبدل که همگی نشان از ضعف در تأمین امنیت اجتماعی در حکومت پهلوی دوم دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

منابع
-     آبراهامیان، یرواند (1384)، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه‌، احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتّاحی ولی لایی، تهران: نشر گفتگو. ##
-     احمدآبادی، محمد؛ موسوی، سید رحیم (1394)، امنیت اجتماعی در دوره پهلوی اول، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، سال دوم، شماره چهارم. ##
-     ازغندی، سید علیرضا (1384)، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320-1357، چاپ سوم، تهران: سمت. ##
-     ازغندی، سیدعلیرضا (1379)، ناکارآمدی نخبگان سیاسی بین دوانقلاب، تهران: قومس. ##
-     آشتیانی، علی (1378)، جامعه‌شناسی سه دوره در تاریخ روشنفکری ایران معاصر، تهران: نشر گنج. ##
-     افتخاری، علی‌اصغر و جمعی از نویسندگان (1387)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. ##
-     اکبری معلم، علی (1392)، علل وعوامل فروپاشی رژیم پهلوی، قم: مؤسسه بوستان کتاب. ##
-     اکبری، علی اکبر (1379)، سرمایه‌داری دولتی مسأله دولت، تهران: نشر سپهر. ##
-     امینی، علیرضا (1381)، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، تهران: صدای مهارت. ##
-     امینی، محمد مهدی (1388)، پهلوی ها، تهران: نشرکتاب مرجع. ##
-     آموزگار، جهانگیر (1357)، فراز و فرودودمان پهلوی، ترجمه اردشیرلطفعلیان، بی جا، مرکزترجمه و نشرکتاب. ##
-     برزین، سعید (1375)، ساختار سیاسی، طبقاتی و جمعیتی در ایران، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش 81 و 82. ##
-     بوزان، باری (1991)، مردم، دولت هاو هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. ##
-     بشیریه، حسین (1383)، جامعۀ سیاسی نظم. تهران: نشر نی##
-     پورسعید، فرزاد (1386)، امنیت مدنی. فصلنامۀ امنیت، سال چهارم، شمارة 26، ص 71-69##
-     پیرانی، محمد (1383)، زندگی خصوصی محمدرضاشاه، نشر به آفرین. ##
-     تاجیک، محمدرضا (1383)، پادگفتمان های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران (1378-1376)، مجله سیاسی خارجی، سال پنجم، شماره 4، ص 18 -34. ##
-     جمشیدی، معصومه (1375)، کاپیتولاسیون و تبعید امام، پژوهشکده باقرالعلوم. ##
-     چارلز، سوی (1379)، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: چاپ دوم، نشر گسترده. ##
-     چلبی، مسعود (1372)، وفاق اجتماعی. مطالعات جامعه‌شناختی، شماره 6(15-28). ##
-     دلاور، ابوذر (1395)، فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در دورة پهلوی دوم، مطالعات تاریخی، دانشگاه تهران. ##
-     دهخدا، علی اکبر (1379)، لغت‌نامه، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ##
-     رستمی، حسن؛ بیات، مسعود (1396)، تأثیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و امنیتی دوره پهلوی بر خودکشی نخبگان، فصلنامه علمی -ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان، صص 64- 39. ##
-     شاهدی، مظفر (1385)، پهلوی دوم و چالش امنیت ملی، ماهنامه زمانه، شماره 52##
-     زهیری، علیرضا (1379)، عصرپهلوی به روایت اسناد، تهران: دفترنشروپخش معارف. ##
-     طلوعی، محمود (1386)، پدر و پسر، ناگفته‌ها از زندگی و روزگار پهلوی‌ها، چاپ دهم، تهران: نشر علم. ##
-     سروش، عبدالکریم (1371)، رازدانی وروشنفکری ودینداری، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط. ##
-     فردوست، حسین (1378)، ظهوروسقوط سلطنت پهلوی، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های سیاسی، چ دوم. ##
-     فیلد، جان (1386)، سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران، نشر کویر##.
-     قلیزاده، محمد؛ کمالی سروستانی، خسرو؛ بیات، مسعود (1397)، قاچاق مواد مخدر در میان دولتمردان دوره محمدرضاشاه پهلوی، فصلنامه علمی - ترویجی مطالعات تاریخ انتظامی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان. ##
-     کاتوزیان، محمدعلی (1379)، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران. ##
-     کلهر، رضا (1388)، درآمدی بر امنیت انتظامی، تهران: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا. ##
-     گروسی، سعیده (1388)، بررسی رابطه اعتماداجتماعی واحساس امنیت، تهران: مرکزتحقیقات ومطالعات صداوسیما. ##
-     معین، محمد (1378)، فرهنگ فارسی (متوسط)، جداول، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیرکبیر. ##
-     نصری، قدیر (1386)، امنیت اجتماعی، مفاهیم، مؤلفه هاونظریه ها، تهران: مرکز مطالعات جامعه و امنیت. ##
-     نویدنیا، منیژه (1382)، شاخص‌های امنیت اجتماعی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ##
-     هالیدی، فرد (1358)، دیکتاتوری وتوسعه سرمایه داری درایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، تهران: امیرکبیر. ##