نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس.پست الکترونیکی

چکیده

از آنجا که هدف این پژوهش بررسی حضور شاهان، امرا و نظامیان در روستای شریف‌آباد در ادوار مختلف است. در صدد پاسخ به این سؤالات است که علل و پیامدهای آنها در موقعیت های جنگی در این منطقه چه بود؟یافته های تحقیق براساس روشهای کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که این روستا به خاطر قرار گرفتن در مسیرهای مهم و نیز به خاطر داشتن کشاورزی پررونق، آب کافی، غلات فراوان، و نیز موقعیت استراتژیک محل مناسبی برای سفرهای سیاحتی و جنگی شاهان و امرا و نظامیان بوده است. بطوریکه در دوره های مختلف تاریخی شاهان صفوی و قاجار این منطقه را برای سیاحت انتخاب می کردند و از همه مهم تر این منطقه مکانی مناسب در موقعیت های جنگی در طول تاریخ بود بطوریکه در دورۀ قاجاریه و پهلوی دوم نظامیان به منظور تجدید قوا و تأمین آذوقۀ و طرح نقشه های جنگی در این منطقه حضور پیدا می کردند. پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین و نیز شکل گیری دولت مستقل« فرقۀ دموکرات» توسط پیشه وری و استقرار نظامیان در شریف آباد نقش آنها و نظامیان روس در حوادث این منطقه بسیار پر رنگ شد.

کلیدواژه‌ها

-     آبراهامیان، یرواند، (1377) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم ­فتاحی، تهران، نی.##
-     اشراقی، احسان، (1357)، شرح کتیبۀ خمارتاشی، نشریۀ دوماهنامه بررسی‌های تاریخ، شماره 76. ##
-     افضل الملک، (1361)، غلامحسین افضل الملک، به کوشش منصوره اتحادیه، تهران، نشر تاریخ ایران. ##
-     باقی، عمادالدین، (1381) بررسی انقلاب ایران، تهران، سرایی. ##
-     بهار، ملک الشعراء، (1381) تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران، امیرکبیر. ##
-     بهنود، مسعود، (1369) دولت‌های ایران از اسفندماه سال 1299 تا 1357 از سید ضیاء تا بختیار، نشر جاویدان. ##
-     دبیر سیاقی، محمود، (1381) سیر تاریخی بنای قزوین و بناهای آن، قم، هادی. ##
-     دهخدا، علی‌اکبر، (1377) لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران. ##
-     رافعی، عبدالکریم، (1376) التدوین فی اخبار قزوین، تصحیح شیخ عزیزالله عطاری، تهران، عطارد. ##
-     قزوینی، محمد بن الحسن، (1397 ق) ضیافه الاخوان و هدایه الخُلان، تحقیق سیداحمدحسینی، قم. ##
-     قمی، قاضی احمد، (1383)، خلاصه التواریخ، تصحیح دکتر احسان اشراقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ##
-     گذشته چراغ راه آینده است، (1371) تهران، نیلوفر. ##
-     گلریز، سید محمدعلی، (1368) مینودر، قزوین، طه. ##
-     محمدی، منوچهر، (1377) مروری بر سیاست خارجی ایران در دورۀ پهلوی، تهران، دادگستر. ##
-     مستوفی، حمدالله، (1364) تاریخ گزیده، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر. ##
-     مکی، حسین، (1374) تاریخ بیست‌سالۀ ایران (استقرار دیکتاتوری پهلوی)، تهران، علمی. ##
-     میر احمدی، مریم، (1995) پژوهشی در تاریخ معاصر ایران برخورد شرق و غرب در ایران 1900، مشهد، آستان قدس رضوی. ##
-     نجاتی، غلامرضا، (1376) مصدق سالهای مبارزه و مقاومت، ج 1، تهران، مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا. ##
-     هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، (1357) سیاست خارجی ایران در دورۀ پهلوی 1300-1357، تهران، البرز. ##
-     ورجاوند، پرویز، (1374) سرزمین قزوین، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، راستی نو. ##
-     -- ، (1377) سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین، تهران، نی. ##
خاطرات
-     امیراحمدی، (1373)، احمد، خاطرات نخستین سپهبد ایران، غلامحسین زرگری نژاد، تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی. ##
-     سعیدی فیروزآبادی، (1383) خاطرات، به کوشش محمدحسین میر حسینی، یزد، دانشگاه یزد. ##
-     شریف امامی، جعفر، (1380) خاطرات، تهران، سخن. ##
-     فردوست، حسین، (1373)، خاطرات (ظهور و سقوط سلطنت پهلوی)، تهران، اطلاعات. ##
-     مکی، حسین، (1358)، خاطرات سیاسی، تهران، علمی فرهنگی. ##
نشریات
-     اطلاعات (آبان ماه و آذرماه) 1324. بهمن‌ماه 1320##
-     کیهان (آبان ماه و آذرماه) 1324. ##
مصاحبه‌ها
-     پرپینچی، سیداحمد، م 1308##
-     خمسه، حاج اکبر، م 1316##
-     کریمخانی، احمد، م 1314##
-     محمدی، محمدعلی، م 1316،##
-     موسوی، سید ابوتراب، م 1312##
-     مهدی پور، علی‌اکبر، م 1302##
تاریخ مصاحبه: (1/4/1390-1/6/1390)##