نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بررسی مسائل اجتماعی ایران، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 دانشجوی دکترای دانش اجتماعی مسلمین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی فرهنگ سیاسی و بازشناسی راهبردی برخورد با جنبش قومی کرد در ایران از دوره اصلاحات به بعد با روش گراند تئوری پرداخته است. داده‌های تحلیل‌شده به روش گراند تئوری از طریق مصاحبه با خبرگان به دست آمد. هدف این نوشتار رسیدن به یک مدل پارادایمی است که بتواند عناصر مهم در تبیین پدیده مذکور را به یکدیگر ربط دهد. یافته‌ها از دو نوع فرهنگ سیاسی و دو راهبرد متفاوت متناسب با آنها در قبال جنبش قوم کرد از ابتدای دولت اصلاحات تاکنون حکایت دارند. یکی فرهنگ سیاسی بسته که راهبردی متناسب با آن تکثرگرایی نابرابر است و دیگری فرهنگ سیاسی باز که راهبرد متناسب با آن تکثرگرایی برابر است. در اتخاذ هر یک از این راهبرد‌ها یک سری عوامل زمینه‌ای، مداخله‌گر و علی نقش داشته‌اند و اتخاذ این راهبردها پیامدهایی در بر داشته است. مجموع این عوامل در یک مدل پارادایمی به هم ربط داده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

-     احمدی، حمید (1378)، قومیت و قوم­گرایی- از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.##
-     اشرف، احمد (1373)، بحران هویت ملی و قومی در ایران، مجله ایران­نامه، شماره 47: 521-550. ##
-     برتون، رولان (1380)، قوم‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی. ##
-     جلایی­پور، حمیدرضا (1385)، فرازوفرود جنبش کردی، تهران: لوح قلم. ##
-     دستوره، کاوه (1382)، ناسیونالیسم کردستان و علل ظهور آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ##
-     دلاپورتا، دوناتلا و ماریو دیانی (1384)، مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر. ##
-     ساعی، علی و زهیر کریمی (1391)، تحلیل فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی اصلاح­طلب و اصولگرا، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره سیزدهم، شماره 4، زمستان 1391. ##
-     سراج­زاده، سیدحسین و جمال ادهمی (1387)، بررسی تفاوت­های قومیتی دانشجویان ازنظر فعالیت در کانون­های فرهنگی دانشگاه­ها، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 82: 158-135. ##
-     سراج­زاده، سید حسین، ادهمی، جمال و یونس اکبری (1392)، مطالعه جامعه­شناختی فرهنگ اعتماد در بین دانشجویان اقوام چهارگانه آذری، فارس، کرد و لر، جامعه­شناسی نهادهای اجتماعی، دوره 1، شماره 1: 55-81. ##
-     کاستلز، مانوئل (1382)، عصر اطلاعات: قدرت هویت (ج 2)، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: انتشارات طرح نو. ##
-     گل­محمدی، احمد (1386)، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی. ##
-     محمدپور، احمد (1388)، بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه نظریه زمینه‌ای (مطالعه موردی: ایلات منگور و گورک)، فصلنامه خانواده­پژوهی، سال پنجم، پاییز 1388. ##
-     منصور، جهانگیر (1387)، قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دوران. ##
-     نش، کیت (1390)، جامعه­شناسی سیاسی معاصر، جهانی­شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی افروز، تهران: انتشارات کویر. ##
-     Entesar, Nader (1992), Kurdish Ethno Nationalism, Boulder, London: Lyneer Publisher. ##
-     Gellner, E. (1993), Nation and Nationalism, Oxford: Blackwell. ##
-     Vali, A. (2005), The Kurds and their others: fragmented identity and fragmented politics, London: SAQE. ##
-     Amnesty International, Iran: Human right abuses against the Kurdish minority International secretariat, United Kingdom, 2008. ##