نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی- بابل

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز و پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی ناجا

3 دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکز

چکیده

دولت‌هایی که قدرت خود را از مردم کسب می‌کنند، نسبت به خواست‌های مردم اهمیت بیشتری قایل هستند و اتکای آنها به رأی و نیروهای اجتماعی است. ازاین‌رو، دولت‌هایی که همه قدرت اجتماعی و سیاسی‌شان ناشی از تولید ثروت، کار، توسعه صنعت و زراعت و داشتن نیروی کار متخصص است، قطعاً برای مسائل اجتماعی، رفاه و تأمین و بهداشت اجتماعی اهمیت بسزایی قایل می‌شوند و دولت‌هایی که خود را وامدار توده‌های اجتماعی مولدِ کار و ثروت می‌دانند، قطعاً دولت‌هایی پاسخگوتر خواهند بود.
این مقاله به روش کتابخانهای و با مطالعه کتب تاریخی، مقالات، پایان‌نامه‌ها و بررسی اسناد و سوابق موجود، ضمن مقوله‌بندی‌، یکپارچه‌سازی‌ و ارزشیابی‌ متون‌ منتشرشده پیشین‌، سیر پیشرفت‌ پژوهش‌های‌ جاری‌ را با هدف بررسی قشربندی اجتماعی در دوره پهلوی‌ها، به تحلیل‌ کلان‌ و ارزیابی‌ وضعیت قشربندی در این دوره میپردازد. این پژوهش ضمن بررسی طبقات در این دوره، به معرفی طبقه متوسط جدید پرداخته و سپس با بیان روند نوسازی در این دوره، بهویژه در دوره محمدرضاشاه، به تحلیل این روند و نقش طبقه متوسط جدید پرداخته و نشان می‌دهد چگونه شکل‌گیری طبقه متوسط و روشنفکر با آگاهی از شرایط موجود و تحلیل آن دست به تغییر وضعیت موجود مبادرت کرده و در راستای احقاق خواستهای خود، اعتراضات خود را گسترش داده و وارد مرحله انقلاب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

-     ادیبی، حسین (1358)، طبقه متوسط جدید در ایران، تهران، انتشارات جامعه.##
-     ادیبی، حسین (1354)، جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی، تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.##
-     احمد اشرف، احمد ؛ بنوعزیزی،علی، (1387)، طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران، ترجمه سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.##
-     اشرف، احمد (1346)، جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی در آمریکا، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. ##
-     اشرف، احمد (1346)، قشرهای درآمد، در ایران، ملاک درآمد در تعیین طبقات اجتماعی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی. ##
-     انصاری، ابراهیم (1378)، نظریه‌های قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایران، اصفهان. ناشر : دانشگاه اصفهان. ##
-     باتامور، تی.بی.بی (1357)، جامعه‌شناسی، ترجمه سید حسد منصور و سید حسن حسینی، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی. ##
-     رنجبر رفیع، علی،(1374)، بررسی روند نوسازی و توسعه در ایران در دوره محمدرضا پهلوی، پایان‌نامه دانشگاه آزاد. ##
-     عظیمی، حسین، (1371)، دین، فرهنگ و توسعه، کتاب توسعه، شماره 4، زمستان 1371، صص 61-25. ##
-     فوران، جان ،(1378)، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه :احمد تدین، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ##
-     فلور، ویلم، (1371)، اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران (1941-1900 م)، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران: توس. ##
-     گورویچ، ژرژ، (1358)، مطالعاتی درباره طبقات اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، شرکت سهامی کتاب‌های حبیبی. ##
-     محیط طباطبائی، احمد، (1366)، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تهران، انتشارات بعثت. ##
-     ملک، حسن ،(1374)، جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری اجتماعی، دانشگاه پیام نور. ##
-     مؤمنی، باقر ،(1359)، مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران، تهران، انتشارات پیوند. ##
-     نراقی، احسان ،(1373)، از کاخ شاه تا زندان اوین، سعید آذری، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ##
-     هانتینگتن، ساموئل،(1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول، محسن ثلاثی، انتشارات حیدری، 1370. ##
-     هلیدی، فرد، (1358)، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، تهران، انتشارات امیرکبیر. ##
-     Chubin, Shahram, and SepehrZabih,(1974), The foreign Relations of Iran: A Developing Statein a Zone of Great - Power Conflict, Berkeley and Los Angeles, University of California Press. ##
-      Kamrava, Mehran,(1990),  Revolution in Iran: The Roots of Turmoil, London and New York, Routledge. ##
-     Manor, James(1991),  Rethinking Third World Politics, New York, Longman.
-     Pye, Lucian(1965),  Asian Power and Politics, Cambridge, Harvard University Press. ##