نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ جهان دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دکتری تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شهرستان قلعه گنج که در جنوبیترین نقطه استان کرمان واقع شده ازجمله مناطقی است که به واسطه
شرایط خاص جغرافیایی یعنی هم مرزی با سیستان و بلوچستان همواره مستعد ورود اشرار و قاچاقچیان
مواد مخدر بوده است. ازاین رو برقراری نظم و امنیت در این منطقه مسئله بسیار مهمی بوده که در هر یک
از ادوار تاریخی بنا به توجه دستگاه حکومت از شدت و ضعف برخوردار بوده است. مسئله اصلی پژوهش
حاضر، بررسی وضعیت امنیت این منطقه در سدة حاضر است تا بر اساس آن مشخص شود که حکومت در
هر زمانی با چه سازوکارهایی امنیت این منطقه خاص را برقرار کرده است؟ بر اساس یافته -های تحقیق،
شهرستان قلعه گنج به واسطه هم جواری با مناطق سیستان و بلوچستان و از سویی شهرهایی چون بم
همواره شاهد حضور اشرار و راهزنان و به تبع آن نیروی سپاهی و نظامی بوده است. در هر یک از ادوار
تاریخی امنیت این منطقه به گونه ای متفاوت تأمین شده است.

کلیدواژه‌ها

-     تقسیمات کشوری ایران (1370)، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.##
-     صفا، عزیزالله (1390)، تاریخ جیرفت و کهنوج، کرمان: مرکز کرمان‌شناسی. ##
-     فرمانفرما، فیروز میرزا (1380)، سفرنامه کرمان و بلوچستان، به کوشش منصور اتحادیه و سعاد پیرا. تهران: نشر تاریخ ایران. ##
-     صادقی، زمان (1386)، فرهنگ عامیانه مردم قلعه‌گنج، انتشارات ولی. ##
-     کلانتری خاندانی، حسین (1386)، سیری در جغرافیای استان کرمان، کرمان: مرکز کرمان شناسی. ##
اسناد
-     شماره مدرک 883- 293- 99، شماره سند 2. ##
-     شماره مدرک 1097- 293-99، شماره سند 11. ##
-     شماره مدرک 1097- 293-99، شماره سند 12. ##
مصاحبه‌ها
-     احمدی، محمد، پسر پردل احمدی کدخدای قلعه‌گنج، از بزرگان طایفه احمدی،80 ساله، ساکن قلعه‌گنج، تاریخ مصاحبه 8/1/ 1395. ##
-     دادخدایی، عبدالحمید، 40 ساله، ساکن چاه دادخدا، تاریخ مصاحبه 28/ 11/ 1394. ##
-     شهریاری، حمید، 48 ساله، ساکن کهنوج، پژوهشگر تاریخ محلی، تاریخ مصاحبه 20/12/1394. ##
-     صادقی، مختار، 75 ساله، ساکن قلعه‌گنج، تاریخ مصاحبه 20/12/1394. ##
-     فهیمی، گل محمد، 75 ساله، ساکن کنگرو (رمشک)، تاریخ مصاحبه 22/12/1395. ##
-     میرزایی، خدامراد، 60 ساله، ساکن روستای تم‌گران، تاریخ مصاحبه 29/11/1394. ##
-     میرزایی، موسی،80 ساله، ساکن روستای تم‌گران قلعه‌گنج، تاریخ مصاحبه 11/1/1395. ##