نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 عضو هئیت علمی گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

وجود امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه ای است به طوری که قرآن هم به این امر اشاره کرده و آرامش
همه جانبه اجتماعی مردم را وابسته به امنیت دانسته است و تأکید دارد که جامعه اسلامی باید از امنیت
کامل برخوردار باشد و مردم ازلحاظ جسمی و فکری باید در امنیت کامل باشند. در این پژوهش، پرسش
اساسی این است که سیره پیامبر (ص) در تأمین امنیت جامعه صدر اسلام چگونه بوده است؟ فرض تحقیق
مبتنی بر این است که در جامعه قبیله ای که منازعات قبیله ای در آن نقش بسیار داشت، پیامبر (ص) برای
رفع این موانع و تأمین امنیت اقدامات مؤثر دفاعی و انتظامی در داخل و خارج از مدینه را به عنوان اولین
اقدامات امنیتی برای جامعه صدر اسلام انجام دادند. دستاورد این پژوهش که با رویکرد توصیفی- تحلیلی
حاصل شد، نشان داد که پیامبر (ص) با توجه به اینکه فضای حاکم بر جامعه، قبیله ای و متشنج بود،
اقدامات مهمی چون عقد پیمان و ترویج اخوت در برابر مسلمانان را برای تأمین امنیت در جامعه ی صدر
اسلام سرلوحه کار خود قرار دادند.

کلیدواژه‌ها

 
-     قرآن کریم.##
-     ابن‌اثیر، عزالدین علی بن محمد، (1371)، الکامل، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی، تهران، موسسه مطبوعاتی علمی##
-     ابن‌هشام، عبدالملک، (1375)، السیرة النبویه (زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام)، ترجمه سید هاشم رسولی، تهران، انتشارات کتابچی، چ 5. ##
-     ابن‌سعد، محمد، (1410)، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه.
-     الکتانی، عبدالحی، (1382)، التراتیب الاداریه، تهران، بیروت، دارالکتاب العربی. ##
-     ابن عبدالله، (1386)، جامعه مدینه در عصر نبوی، ترجمه شهلا بختیاری، تهران، قم، سمت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ##
-     ابن‌شهرآشوب، (1386)، پیامبر اعظم (ص)، ترجمه محمد حسینی بهارانچی، قم، انتشارات عطر عترت، چ 1##
-     بخاری، محمد بن اسماعیل، (1401)، صحیح بخاری، بیروت، داراحیاء التراث ‌العربی. ##
-     بلاذری، احمد بن یحیی، (1398)، فتوح‌البلدان، تحقیق صلاح‌الدین المنجد، بیروت، دارالکتب العلمیه.
-     بیهقی، احمد بن الحسین، (1952)، السنن الکبری، هند، دکن، دائرة‌المعارف العثمانیه. ##
-     پیشوایی، مهدی، (1382)، تاریخ اسلام (از جاهلیت تا رحلت پیامبر)، قم، نشر معارف، چ 1##
-     ترمذی، ابوعیسی محمد بن عیسی، (1389)، الشمائل المحمدیه (شمائل)، ترجمه فیض محمد بلوچ، تربت‌جام، نشر خواجه عبدالله. ##
-     زیدان، جرجی، (1389)، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی ‌جواهرکلام، تهران، امیرکبیر، چ 13##
-     طبری، ابوجعفر محمدبن‌جریر، (1967) تاریخ الرسل و الملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، چ 2##
-     قائدان، اصغر، (1382)، سازمان‌دهی و سازمان رزم و تحولات آن در تاریخ اسلام (از آغاز تا پایان عصر عباسی)، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین. ##
-     مبارکفوری، صفی الرحمان، (1385)، خورشید نبوت، ترجمه محمدعلی لسانی‌فشارکی، تهران، احسان.
-     آوردی، (1409 ق)، اعلام، بیروت، دار و مکتبة الهلال. ##
-      واقدی، محمدبن‌عمر، (1409)، المغازی، تحقیق مارسن جونس، بیروت، موسسة الاعلمی، چ 2##
-     هرثمی، ابوسعید شعرانی، (بی‌تا)، مختصر السیاسه الحروب، تحقیق عبدالروف عون، الموسسه العامه للتالیف و الترجمه و الطباعه و النشر. ##