نویسنده

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ دادن به این سؤال هستیم، آقامحمدخان قاجار چه اقداماتی برای برقراری امنیت انجام داد و نتیجۀ آن چه بود؟ فرضیهای که در این مطالعه در پی ارزیابی و سنجش آن هستیم به این قرار است: با توجه به نبود امنیت در ایران در دورۀ پیش از سلطنت آقامحمدخان قاجار، او یکی از اهداف مهم خود را احیای مرزهای ایران و برقراری نظم تعریف نمود و با سیاستی خشن، امنیت و نظمی آهنین در سراسر کشور ایجاد کرد. یافته‏ها نشان می‏دهد؛ با سقوط حکومت صفویه، غیر از دورههای کوتاهی از حکومت نادرشاه و کریم‏خان زند، ناامنی و هرج‌ومرج کامل بر کشور ایران حکم‌فرما گردید. در این فضا، کشاورزی و تجارت رو به افول رفت و جمعیت ایران به نحو بارزی کاهش یافت. آقامحمدخان قاجار از همان ابتدای قدرت‌یابی تلاش خود را صرف احیای مرزهای تاریخی ایران و تأمین امنیت و جلوگیری از هرج‌ومرج در این مناطق نمود. ابزار او برای برقراری امنیت، بیشتر ارعاب و کشتار و استفاده از قدرت سرکوبگری نظامی بود.

کلیدواژه‌ها