نویسنده

چکیده

در میان فرمانروایان حاکم بر ایران، کریم‏خان زند از ویژگی‏های خاص و منحصربه‌فردی برخوردار بوده که او را از این بابت یگانه کرده است. او خاستگاهی مردمی داشت و از میان توده‏های مردم برخاست و با حمایت آن‏ها به حکومت رسید. وی در طول دوران حکومت درد مردم داشت و مانند آنان زندگی کرد و خود را نماینده و حافظ حقوق رعایا می‏دانست. بدین سبب نگارنده درصدد آن برآمد که منش و رفتار کریم‏خان برای تحقق نظم و امنیت عمومی را موردبررسی قرار دهد. کریم‌خان با تدابیر خردمندانه، رفاه و امنیت نسبتاً خوبی را برای همه اقشار جامعه فراهم کرد. اقدامات او موجب تحقق نظم و امنیت عمومی کشور شد و مردم طعم آسایش نسبی ‏و عدالت اجتماعی را چشیدند؛ بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است که رویکرد حکومتی کریم‏خان زند در برقراری نظم و امنیت عمومی در داخل ایران چگونه بوده است؟ این مقاله به روش تاریخی تهیه‌شده است و شیوه گردآوری، مطالب کتاب‏خانه‏ا‏ی و روش تحلیل یافته‏ها توصیفی است. نتیجه‏ا‏ی که نگارنده به دست آورده، بیان نمونه‏هایی از عملکرد جوانمردی نیک‏نفس و صادق از فرزندان ایران در برقراری نظم و امنیت عمومی است. اشاره به مصادیقی از شیوه‏های اجرایی کریم‏خان درزمینه موردمطالعه، حتی برای مسئولان انتظامی و دولت‏مردان امروزی کشور نیز می‏تواند قابل استفاده و بهره‏برداری باشد.

کلیدواژه‌ها