نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله حاضر درصدد است تأثیرات صلح برست لیتوسک را بر تمامیت ارضی، استقلال و امنیت ایران بررسی نماید. این صلح که در اواخر جنگ جهانی اول، مابین دولت انقلابی بلشویکی روسیه و کشورهای متحد؛ آلمان، عثمانی، اطریش - هنگری منعقد گردید، بر مناسبات کشورهای درگیر جنگ و ایران تأثیر گذارد. ازاین‌رو این پرسش مطرح می‌شود که صلح برست لیتوسک چه دستاوردهای سیاسی و امنیتی پس از جنگ جهانی اول برای ایران در پی داشته است؟ در پاسخ این مدعا مطرح می‌شود که برخلاف معاهدات پیشین 1907 و 1915، از پیامدهای صلح برست لیتوسک، تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران در نزد طرفین معاهده بود که به‌رغم شکست متحدان در جنگ اول جهانی به‌نوبه خود بر امنیت ایران پس از جنگ بزرگ، تأثیر مهمی بر جای گذارد.

کلیدواژه‌ها