نویسنده

چکیده

این مقاله زمینه را برای بررسی روشمندتر و حساب‌شده تاریخ ژاندارمری عثمانی (به ترکی عثمانی: ژاندارمری)، با تأکید ویژه بر افراد شاغل در این سپاه و شرایط کاری‌شان فرا رو می‌نهد. ژاندارمری که پیش از اصلاحات 1879 م. عثمانی عساکر ضبطیه نامیده می‌شد، سازمان پلیسی شبه‌نظامی ایالتی بود که دفعتاً توسط دیوان‌سالاران دولت تنظیمات در دهۀ 1840 م. تأسیس شد1. این نیرو بعداً شأن و مرتبتی یکنواخت‌تر و متمرکزتر به دست آورد و به سازمان اصلی امنیت داخلی امپراتوری تبدیل شد. از طریق این نهاد پلیسیِ شبه‌نظامی، دیوان‌سالاران قرن نوزدهم عثمانی توانستند به هدف گسترش اقتدار خود در ایالات نائل شوند که در آن زمان با توجه به تعریف جدید از واژۀ حاکمیت، فقط در حاشیه و پیرامون حکومت عثمانی بودند.

کلیدواژه‌ها