نویسندگان

چکیده

مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه عدالت کیفری نقش اساسی در فرآیند کیفری ایفا می‏نمایند. این نقش وقتی بیشتر نمایان می‏گردد که دادرس کیفری با توجه به گزارش‏های واصله توسط این دسته از ضابطان به صدور رأی مبادرت می‏نماید؛ بنابراین ضرورت دارد قانون‌گذار شرایط خاصی را برای گزارش ضابطان عام دادگستری به طور دقیق مشخص نماید. این پژوهش در نظر دارد، سیر تحول تاریخی ارزش اثباتی گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری در نظام حقوق کیفری ایران و تعیین میزان ارزش و جایگاه گزارش آنان در نظام ادله اثباتی دعوی کیفری ایران را بررسی نماید. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی می‏باشد که با استفاده از روش اسنادی اطلاعات به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان‌گر آن است که معیار سنجش گزارش مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری ۷۸، شخصی و در حد اماره قضائی است و این موضوع با شأن و شخصیت ضابطان مغایرت داشته، اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ارزش اثباتی این گزارش این ضابطان دادگستری تا حد اماره قانونی ارتقاء یافته و فی‌نفسه معتبر است؛ بنابراین قانون جدید رویه درستی را در قبال ارزش اثباتی گزارش ضابطان عام در پیش گرفته و به رویه اصولی بازگشته است.

کلیدواژه‌ها