نویسندگان

چکیده

حکومت‌های ایران در طول تاریخ در اغلب موارد برّی بودند تا بحری. با پیدایش قدرت‌های جدید دریایی و ورود پرتغالی‌ها به خلیج‌فارس و تحولات اروپا در قرون جدید که منجر به حضور آنان در نقاط مختلف دنیا شد، رقابت‌های کشورهای مختلف در سیاست و تجارت خلیج‌فارس باعث توجه شاهان ایران به این نقطه راهبردی دنیا شد. این مقاله به بررسی اهداف و اقدامات نادرشاه در جهت ایجاد ناوگان دریایی مرزی می‌پردازد و در پی پاسخ دادن به این سؤال است که تشکیل نیروی دریایی چه تأثیری بر کنترل مرزهای آبی جنوب داشته است و آیا این تحول ناشی از تغییرات جدید در نوع روابط بین حکومت مرکزی و نیروهای معاند اعم از قبایل جنوب و نیروهای غربی بوده است یا نه؟ در این تحقیق این فرضیه متصور می‌شود که با توجه به اهمیت مرزهای آبی جنوب کشور، نادرشاه در صدد برآمد که حضوری قدرتمندانه در عرصه‌ محلی، ملی و بین‌المللی مرزهای خلیج‌فارس داشته باشد که تشکیل نیروی دریایی در این منطقه نیز در این راستا بوده است.

کلیدواژه‌ها